معنی و ترجمه کلمه condition به فارسی condition یعنی چه

condition


موقعيت ،وضع ،عارضه ،حالت ،وضعيت ،چگونگى ،مقيد کردن ،شرط نمودن ،شايسته کردن
کامپيوتر : وضعيت
قانون ـ فقه : شرط مهم در قرارداد،مشروط کردن
روانشناسى : شرطى کردن
بازرگانى : شرط


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها