معنی و ترجمه کلمه conditional به فارسی conditional یعنی چه

conditional


شرطى ،مشروطه ،موکول ،مقيد،نامعلوم
قانون ـ فقه : معلق
روانشناسى : مشروط
بازرگانى : شرطى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها