معنی و ترجمه کلمه conductance به فارسی conductance یعنی چه

conductance


رسانايى الکتريکى ،گرما رسانايى ،مقدار هدايت واقعى ،ميزان هدايت ،ميزان رسانايى ،رسانايى ،ضريب هدايت ،قدرت هدايت ،هدايت ،انتقال
علوم مهندسى : مقدار هدايت موثر کندوکتانس
الکترونيک : رسانايى
معمارى : رسانايى
شيمى : گرما رسانندگى
علوم هوايى : رسانايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها