معنی و ترجمه کلمه conference به فارسی conference یعنی چه

conference


موتمر،کنفرانس ،مشاوره ،کنگاش ،گفتگو،مذاکره ،همرايزنى
قانون ـ فقه : کنفرانس
بازرگانى : کنفرانس
ورزش : انجمن باشگاهها
علوم نظامى : سخنرانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها