معنی و ترجمه کلمه congregationalism به فارسی congregationalism یعنی چه

congregationalism


استقلال هرکليسا براى اداره کارهاى قضايى وانتظامى خود

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها