معنی و ترجمه کلمه congress (= conference) به فارسی congress (= conference) یعنی چه

congress (= conference)


کنگره ،مجمع ،مجلس
قانون ـ فقه : کنفرانس


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها