معنی و ترجمه کلمه connect in series به فارسی connect in series یعنی چه

connect in series


علوم مهندسى : بطور سرى اتصال دادن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها