معنی و ترجمه کلمه considered به فارسی considered یعنی چه

considered


بافکر باز ودرست ،با انديشه صحيح ،مطرح شده

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها