معنی و ترجمه کلمه consistency به فارسی consistency یعنی چه

consistency


پايدارى ، )consistence(ثبات ،استحکام ،درجه غلظت ،توافق ،سازگارى
علوم مهندسى : غلظت
معمارى : پايدارى
شيمى : همنواختى
روانشناسى : همسانى
بازرگانى : هماهنگى
ورزش : سازگارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها