معنی و ترجمه کلمه constraint به فارسی constraint یعنی چه

constraint


اجبار،اضطرار،فشار،قيد،گرفتارى ،توقيف ،محدوديت
کامپيوتر : محدوديت
قانون ـ فقه : توقيف
روانشناسى : قيد
علوم نظامى : مانع

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها