معنی و ترجمه کلمه constructional feature به فارسی constructional feature یعنی چه

constructional feature


طرح ساختمان
علوم مهندسى : ترکيب ساختمان کيفيت ساختمان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها