معنی و ترجمه کلمه consumption به فارسی consumption یعنی چه

consumption


مصرف ،سوختن ،زوال ،(طب )مرض سل
علوم مهندسى : مصرف
قانون ـ فقه : صرف
روانشناسى : مصرف
بازرگانى : مصرف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها