معنی و ترجمه کلمه contain به فارسی contain یعنی چه

contain


احاطه دشمن ،در بر گرفتن ،محتوى بودن حاوى بودن ،محتوى بودن ،دارا بودن ،دربرداشتن ،شامل بودن ،خوددارى کردن ،بازداشتن
ورزش : جلو رقيب را گرفتن
علوم نظامى : محاصره کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها