معنی و ترجمه کلمه contents of a vessel به فارسی contents of a vessel یعنی چه

contents of a vessel


دارايى يامحتويات ظرف ،مظروف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها