معنی و ترجمه کلمه continuous beam به فارسی continuous beam یعنی چه

continuous beam


تير يکسره ،تير چند دهانه ،تير سراسرى ،تير ممتد
عمران : تير يکسره
معمارى : تير چند پايه

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها