معنی و ترجمه کلمه controlled sampling به فارسی controlled sampling یعنی چه

controlled sampling


روانشناسى : نمونه گيرى کنترل شده

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها