معنی و ترجمه کلمه converse به فارسی converse یعنی چه

converse


: )vt.vi.n.(صحبت کردن ،محاوره کردن ،مذاکره کردن ،اميزش ،صحبت ، : )adj.n.(معکوس ،واژگون ،وارونه ،مخالف ،گفتگو،عکس
روانشناسى : معکوس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها