معنی و ترجمه کلمه copiously به فارسی copiously یعنی چه

copiously


بفراوانى ،فراوان زياد،مفصلا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها