معنی و ترجمه کلمه cornet به فارسی cornet یعنی چه

cornet


)cornett(نوعى شيپور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها