معنی و ترجمه کلمه corrective maintenance به فارسی corrective maintenance یعنی چه

corrective maintenance


عمل تشخيص ،جداسازى و تصحيح خرابى ها پس از وقوع انها،نگهداشت اصلاحى
کامپيوتر : پشتيبانى اصلاحى
علوم نظامى : نگهدارى همراه با تعمير وسيله نگهدارى تعميراتى و رفع عيب

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها