معنی و ترجمه کلمه correspond به فارسی correspond یعنی چه

correspond


برابربودن ،بهم مربوط بودن ،مانند يا مشابه بودن( با toيا)with،مکاتبه کردن(با)with ،رابطه داشتن
علوم مهندسى : مطابق بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها