معنی و ترجمه کلمه correspondence به فارسی correspondence یعنی چه

correspondence


)=correspondency(ارتباط،مطابقت ،تشابه ،مراسلات ،تناظر،مکاتبه ،مکاتبات
علوم مهندسى : مطابقت
قانون ـ فقه : مکاتبات
روانشناسى : مکاتبه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها