معنی و ترجمه کلمه corresponding به فارسی corresponding یعنی چه

corresponding


نظير به نظير،متشابه ،مطابق ،مشابه ،متناظر،مکاتبه کننده
علوم مهندسى : مترادف
قانون ـ فقه : مترادف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها