معنی و ترجمه کلمه corrupt به فارسی corrupt یعنی چه

corrupt


تحريف شده ،معيوب کردن ،رشوه خوار رشوه دادن ،فاسد کردن ،خراب کردن ،فاسد
علوم مهندسى : فاسد شده
کامپيوتر : تغيير دادن يا خراب کردن اطلاعات چنان که اعتبار انها مشکوک باشد
قانون ـ فقه : مرتشى
علوم نظامى : رشوه خوار ى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها