معنی و ترجمه کلمه corruption on the earth به فارسی corruption on the earth یعنی چه

corruption on the earth


قانون ـ فقه : فساد فى الارض

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها