معنی و ترجمه کلمه cost analysis به فارسی cost analysis یعنی چه

cost analysis


تجزيه تحليل هزينه هاى کار
کامپيوتر : تجزيه و تحليل قيمت
بازرگانى : تجزيه و تحليل هزينه
علوم نظامى : تجزيه و تحليل قيمت اجناس


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها