معنی و ترجمه کلمه cost effectiveness به فارسی cost effectiveness یعنی چه

cost effectiveness


هزينه وبهره ورى ،ثمربخش بودن
کامپيوتر : تاثير بخشى هزينه
بازرگانى : سودمندبودن بيشتر بودن درامد در مقايسه با هزينه ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها