معنی و ترجمه کلمه count به فارسی count یعنی چه

count


تعداد ايمپولز،حساب امتيازهاى يک ضربه بيليارد ناتوانى درانداختن تمام ميله هاى بولينگ ،کنت ،شمار،شمردن ،حساب کردن ،پنداشتن ،فرض کردن
علوم مهندسى : تعداد جريان هاى ضربه اى شمردن
کامپيوتر : شمارش
ورزش : تعداد امتياز توپزن ،ت داد ميله هاى افتاده با گوى اول بولينگ بعد از کسب استرايک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها