معنی و ترجمه کلمه couple به فارسی couple یعنی چه

couple


تزويج شدن ،زن و شوهر،زوج يا جفت( ديناميک)،زوج ،دوتا،زن وشوهر،بهم بستن ،پيوستن ،جفت کردن ،جفت شدن ،وصل کردن
علوم مهندسى : جفت شدن درگير شدن
عمران : زوج
معمارى : جفت نيرو
قانون ـ فقه : دو نامزد
ورزش : ج فت نيرو
علوم هوايى : زوج نيرو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها