معنی و ترجمه کلمه covered position به فارسی covered position یعنی چه

covered position


موضع پوشيده
علوم نظامى : محوطه تحت پوشش موضع مخفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها