معنی و ترجمه کلمه credit به فارسی credit یعنی چه

credit


طلب ،وعده ،مهلت ،اعتبار مالى ،خريد و فروش اعتبارى ،ستون اعتبار در حسابدارى دوبل ،اعتبار،ابرو،نسيه ،اعتقاد کردن ،درستون بستانکار وارد کردن ،نسبت دادن
عمران : اعتبار
قانون ـ فقه : اعتبار،اجل
روانشناسى : امتياز
بازرگا نى : به حساب بستانکارى کسى گذاشتن ،اعتبار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها