معنی و ترجمه کلمه criteria به فارسی criteria یعنی چه

criteria


محتوى ،موضوع ،ضوابط،معيارها
روانشناسى : ملاکها
زيست شناسى : سنجه ها
علوم نظامى : مطلب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها