معنی و ترجمه کلمه critical degree of polymerization به فارسی critical degree of polymerization یعنی چه

critical degree of polymerization


شيمى : درجه بحرانى بسپارش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها