معنی و ترجمه کلمه critical frequency به فارسی critical frequency یعنی چه

critical frequency


فرکانس مرزى
علوم مهندسى : فرکانس بحرانى
علوم هوايى : فرکانس متناظر با فرکانس طبيعى تيغه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها