معنی و ترجمه کلمه critical path method (c.p.m) به فارسی critical path method (c.p.m) یعنی چه

critical path method (c.p.m)


بازرگانى : روش مسير بحرانى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها