معنی و ترجمه کلمه cross-sectional area به فارسی cross-sectional area یعنی چه

cross-sectional area


علوم مهندسى : سطح مقطع عرضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها