معنی و ترجمه کلمه crossbar به فارسی crossbar یعنی چه

crossbar


تيرک افقى دروازه ،چوب افقى بالاى مانع ،خط عرضى صليب ،ميله عرضى
ورزش : ضلع اريب مانع ميله پرش با نيزه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها