معنی و ترجمه کلمه crystal frequency-changer efficiency به فارسی crystal frequency-changer efficiency یعنی چه

crystal frequency-changer efficiency


الکترونيک : بازده بلور تغيير دهنده بسامد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها