معنی و ترجمه کلمه cup test به فارسی cup test یعنی چه

cup test


علوم مهندسى : ازمايش قاشقى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها