معنی و ترجمه کلمه cycles of loading به فارسی cycles of loading یعنی چه

cycles of loading


دوره هاى بار( بارگذارى و بار برداشتن)
عمران : دوره هاى بار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها