معنی و ترجمه کلمه d , top concept به فارسی d , top concept یعنی چه

d , top concept


تدابير مخصوص رساندن اماد از کارخانه يا سکو تا خط جبهه
علوم نظامى : تدابير لازم براى رساندن سطح اماد سکو به سطح لازم در جبهه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها