معنی و ترجمه کلمه danger close به فارسی danger close یعنی چه

danger close


علوم نظامى : خطر نزديک است
علوم دريايى : خطر نزديک است


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها