معنی و ترجمه کلمه datum error به فارسی datum error یعنی چه

datum error


اشتباه سطح مبناى ارتفاع
علوم نظامى : اشتباه سطح مبناى اب دريا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها