معنی و ترجمه کلمه datum line به فارسی datum line یعنی چه

datum line


خط مبنا،خط مبداء،خط مقايسه ،خط پايه
معمارى : خط مبناى سنجش


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها