معنی و ترجمه کلمه datum line به فارسی datum line یعنی چه

datum line


خط مبنا،خط مبداء،خط مقايسه ،خط پايه
معمارى : خط مبناى سنجش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها