معنی و ترجمه کلمه datum plane (am) به فارسی datum plane (am) یعنی چه

datum plane (am)


سطح مبداء،سطح مقايسه ،سطح سنجش ،سطح مبنا
معمارى : پهنه سنجش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها