معنی و ترجمه کلمه datum plane به فارسی datum plane یعنی چه

datum plane


سطح مبناى ارتفاع ،افق مبنا
علوم نظامى : سطح مبناى اب دريا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها