معنی و ترجمه کلمه de jure recognition به فارسی de jure recognition یعنی چه

de jure recognition


شناسايى قانونى
قانون ـ فقه : شناسايى کامل و دايمى و بدون قيد وشرط يک دولت که در مقابل ان شناسايى عملى وجود دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها