معنی و ترجمه کلمه dead astern به فارسی dead astern یعنی چه

dead astern


علوم نظامى : درست در سمت پاشنه ناو
علوم دريايى : درست پاشنه ،درست در سمت پاشنه ناو

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها