معنی و ترجمه کلمه dead center به فارسی dead center یعنی چه

dead center


مرکز سکون و بى حرکتى( در ماشين)
علوم مهندسى : نقطه مرگ
عمران : نقطه مرگ
علوم هوايى : نقطه مرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها