معنی و ترجمه کلمه dead ground به فارسی dead ground یعنی چه

dead ground


الکترونيک : اتصال به زمين کشنده
علوم نظامى : زمين واقع در زاويه بيروح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها